Interne Werking

De Dirigent

Binnenkort zal u hier meer informatie kunnen terugvinden over de nieuwe dirigente van Harmonie De Toekomst.

De Feestcommissie

De feestcommissie heeft als doel het uitwerken van organisaties van de harmonie alsook het aanbrengen van (nieuwe) initiatieven. Zoals elke commissie heeft die geen beslissingsrecht. Zij werken voorstellen uit die dan in het bestuur besproken worden en ook op hun haalbaarheid worden onderzocht. Het doel van zulk een commissie is dat mensen die zich willen engageren om iets op poten te zetten daar terecht kunnen. Niet iedereen die een activiteit wil organiseren wil betrokken worden in het beleid van de harmonie. die commissie bespreekt de practische kant van de organisatie, komt met het voorstel naar het bestuur en daar wordt de beslsissing genomen. Zo kunnen we de bestuursvergaderingen inkorten, want dit vermijdt dat het bestuur over die organisatie enkel zijn fiat moet geven en niet overloos zitten discussieren over wat er nu juist gaan gebeuren.

De verantwoordelijken van de feestcommissie zijn : Ria Scheers en Esme Buysse, Diane Boel, Ingrid Cleyman, Rudi Szrek, Luc Vereecken

 

Kledijcommissie

Vroeger was er een soort “bestuur in het bestuur” de kledijcommissie. Die hadden ook een eigen boekhouding. In de tijd dat er over een uniforme kledij werd gesproken beschikte de harmonie over geen rooie duit. Het waren de tijden dat de traiteur bij Cecilia pas kon betaald worden als de lidgelden waren ontvangen ez. Toen die mannen toch beslisten om die stap te wagen kregen de toestemming om voor een uniform te zorgen maar het mocht de harmonie niets kosten. dus werd er een kledijcommissie opgestart die het nodige geld moesten bijeen zien te brengen. Ze zijn daar ook wonderwel in gelukt. Na een jaar hadden ze het fenomenale bedrag toen van 100.000 BEF en iedere muzikant heeft bij de start 5.000BEF betaald. Aangezien die mannen wel geld hadden en de harmonie niet werd dat geld apart beheerd door die commissie. Vandaar nog steeds die aparte klas van de kledij waarvan sprake op de algemene vergadering Naderhand is heel die commissie in het bestuur opgenomen. Dat waren o.a. Marcel Knapen, Willy Geerinck, Willy Wauman, Joachim Ketels, later Hugo De Cock en nog enkele. Het bestuur had over het uniform geen zeggenschap. Dat kwam alleen die commissie toe. Een van de grote sponsors van de harmonie toen was de papierbrigade. Een groep (meestal gepensionneerde muzikanten die oud papier gingen ophalen. We beschikten over enkele depots waar dat papier werd opgeslagen en gesorteerd. Die papierbrigade bracht heel wat geld binnen. En dat werd verdeeld over de helft voor de harmonie en de helft voor de kledij. Zo bleven die beide boekhoudingen bestaan, ook al nadat de stichters van die kledijcommissie niet meer in het bestuur of de kledij zetelden. Een hele uitleg om te zeggen dat in de huidige context er geen kledijcommissie meer is. Beslissingen hieromtrent worden nu in het bestuur besproken. Wel zijn er enkele mensen die wat orde houden in dat kledijgebeuren. Het bijhouden van wie nog geen uniform heeft, een aanspreekpunt als het over de kledij gaat enz.

Vandaag de dag zijn dat Ria Scheers en Esme Buysse

Harmonie De Toekomst